Klyuchevskaya Volcano Eruption, Kamchatka, Russia

Klyuchevskaya Volcano Eruption, Kamtchatka, Russia
Spread the love

Klyuchevskaya Volcano Eruption, Kamtchatka, Russia
Klyuchevskaya volcano eruption, Kamchatka, Russia (2018-01-10). Photo: NASA

Spread the love