Mount Fuji by Night, Japan

Mount Fuji by Night, Japan
Mount Fuji by Night, Japan
Mount Fuji by Night, Japan. Photo: Takashi