Mao Zedong Statue, Wuhan, China, 1971

Mao Zedong Statue, Wuhan, China, 1971
Mao Zedong Statue, Wuhan, China, 1971
Mao Zedong Statue, Wuhan, China, 1971. Photo: Marc Riboud