Klyuchevskaya Sopka eruption

Klyuchevskaya Sopka eruption
Spread the love

Klyuchevskaya Sopka eruption
Klyuchevskaya Sopka eruption, 2016. Photo: Sergey Makurin

Spread the love